Лаборатории

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Лабораторията за изпитване е самостоятелно структурно звено в „ЗАВН-Добрич” АД. Разположена е на две площадки.

Има изградена Система за управление на качеството, добре функционираща и с разработена на високо ниво документация.

Изпитвателната лаборатория притежава оборудване, което позволява извършване на всички необходими изпитвания в дейността на фирмата и се поддържа и калибрира на регламентиран период от време, с проследимост до национални и международни еталони. Лабораторията обслужва освен производството на „ЗАВН-Добрич” АД и външни клиенти. Тя изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността на информацията, касаеща нашите клиенти. Достъпът на външни лица е ограничен и строго регламентиран. Ръководството на изпитвателната лаборатория и нейните сътрудници спазват заложените в системата за управление принципи, осъществяват и поддържат изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в своята ежедневна изпитвателна дейност.

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

оправомощена със Заповед №А-0-016/02.07.2015г. от ДАМТН 

Лабораторията извършва първоначална проверка на токови и напреженови измервателни трансформатори (като допълнителни устройства към електромери), предназначени за използване с електрически измервателни уреди и електрически защитни устройства, при честота 15Hz до 100Hz, с разделени намотки и работа в среда с нормална пожарна опасност, по диференциално-нулевия метод.

ЛПИТ има функционираща система за управление на качеството. Разполага с еталони и средства за измерване с осигурена проследимост, специалисти с подходящо образование и квалификация, спомагателно оборудване и помещения, които позволяват прилагането на методите за проверка.

Резултатите от проверката се удостоверяват с поставянето на знаци за първоначална проверка.