За насПроизводство на електроенергетично оборудване до 35 kV.

Дружеството е наследник на създадения през 1965г. Завод за високоволтова апаратура.

То се е наложило като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор.

Продуктовата гама на дружеството включва:

  • Комплектни разпределителни устройства с маломаслени, елегазови и вакуумни прекъсвачи 7.2, 12, 24 kV;
  • Комплектни трансформаторни подстанции (МКТП и БКТП) 7.2, 12 и 24 kV с апаратура на АВВ, Siemens, Schneider;
  • Комплектни трансформаторни подстанции (БКТП) предназначени за изграждане на вятърни паркове;
  • Маломаслени прекъсвачи тип А, АК - 7.2, 12 и 24 кV;
  • Измервателни токови и напреженови трансформатори 0.75, 7.2, 12 и 24 kV;
  • Високомощни предпазители тип ВПм 7.2, 12 и 24 kV;
  • Епоксидни изолатори 0.66, 7.2, 12 и 24 kV;
  • Електрически табла ниско напрежение 0,4 kV;
  • Колички с елегазови и вакуумни прекъсвачи.

Дружеството разполага със собствена производствена и складова база. Работната площадка е с площ е 19 000 м2, от която застроената площ е 5000 м2.

То разполага и с необходимия машинен парк за цялостното изработване, окомплектоване на произвежданите изделия и доставката им до клиента.

В основния производствен корпус са съсредоточени участъци за заготвителна и механична обработка и монтажен участък. Отделно е изградено помещение за електростатично прахово покритие, оборудвано със специализирана инсталация "Вагнер". "ЗАВН-Добрич" АД разполага с единствените в страната инсталации за леене на епоксидни изделия под налягане ”Вимекс-Вет” и инсталация за леене под вакуум на измервателни трансформатори ”Микафил". Така фирмата се явява като единствен производител на епоксидни изолатори, специални епоксидни изделия и измервателни трансформатори до 35 kV в България. Колективът на „ЗАВН-ДОБРИЧ” АД е съставен от специалисти и работници – управленски, инженерно-технически и изпълнителски персонал. Тяхна задача е да отговарят на непрекъснато повишаващите се изисквания за качество в работата, които партньорите на дружеството поставят. В дружеството успешно се развива и функционира Система за управление на човешките ресурси. Чрез нея се постига интегриране на личните цели на всеки специалист и работник с общата бизнес стратегия на дружеството.

Системата за управление на човешките ресурси се развива като добра вътрешно-фирмена практика, която гарантира високо качество при реализацията на отговорни проекти от компанията.

Добре развитият висш мениджмънт е причината за динамичното развитие на дружеството през последните години.

Присъствието на “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД на вътрешните и международни пазари изисква дружеството да произвежда продукти, способни да удовлетворяват потребностите и очакванията на клиентите. За да бъде конкурентноспособна и за да поддържа добри икономически показатели, “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД е внедрила и поддържа ефективна система за управление на качеството (СУК) на база на международния стандарт ISO 9001:2008. В “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД са осигурени необходимите ресурси – човешки, материални и финансови, необходими за ефективното функциониране на процесите и тяхното непрекъснато наблюдение и измерване.

Процесите на системата за управление на качеството се наблюдават, измерват и анализират на подходящи етапи от протичането им, в резултат на което при установяване на отклонения от изискванията, своевременно се предприемат коригиращи и превантивни действия. Чрез тези действия се осигурява непрекъснато подобряване на системата по качество.

Наши клиенти са дружествата в електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, в комуникационния сектор, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. Важни клиенти са чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, българските инвеститори от малкия и средния бизнес, стопански фирми и обществени сдружения. На нас се довериха компании като АЕЦ “Козлодуй”, “Енемона Холдинг”, “Интеркомплекс” ООД, “Елснаб” АД, “Електра-94” ООД, “Мобилтел” ЕАД, “Атоменергоремонт” ЕАД, ТЕЦ Марица 3, EON, ЕVN и CEZ, чрез своите електроразпределителни дружества в България и много други. Това, към което се стремим е да удовлетворяваме желанията им и да разбираме техните специфични потребности. Предлагаме на нашите клиенти продукти с най-високо качество, изключително добро обслужване, бързи и сигурни доставки и конкурентни цени. Доверието, честността и откритите човешки отношения са в основата на комуникацията ни с тях.