Проекти

 ЗАВН - ДОБРИЧ АД, ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ЗАКУПУВАНЕ НА 4 БРОЯ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ"

Документи за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана по смисъла на ПМС 118/2014 г. и ЗУСЕСИФ за избор на изпълнител на ЗАВН - ДОБРИЧ АД, бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0932-C01, с предмет „Закупуване на 4 броя дълготрайни материални активи - Абкант преса със CNC (ЦПУ) управление по пет оси, Хидравлична машина за рязане на ъгли, Щанца с цифрово програмно управление и Хоризонтална хидравлична преса” 

изтегляне на документите

Крайна дата: 16.06.2016 г., 17.00 ч. 

 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” 

Проект „Подобряване на производствения капацитет

на „ЗАВН - ДОБРИЧ” АД”

 Бенефициент: „ЗАВН-ДОБРИЧ” АД

Общо допустими разходи по проекта: 724 000 лв.

„ЗАВН-ДОБРИЧ” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0932-C01 за проект „Подобряване на производствения капацитет на „ЗАВН - Добрич” АД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 724 000 лв. (430 780 лв. - европейско и 76 020 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 16 месеца.

Основната цел на проектното предложение е внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „ЗАВН – Добрич” АД чрез закупуването на производствено оборудване - Щанца с цифрово програмно управление, Абкант преса със CNC управление по пет оси, Хоризонтална хидравлична преса и Хидравлична машина за рязане на ъгли.

  Специфичните цели на проектното предложение са:

  • Внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

  • Подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

  • Навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина.