Eлектрически табла ниско напрежение 0.4 kV

Производство на ел. табла

Произвежданите от „ЗАВН-Добрич” АД ел. табла отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 60439.

Произвеждат се следните видове табла:

  • Главни разпределителни табла;
  • Табла НН /ниско напрежение/ за КТП;
  • Комплектни разпределителни табла;
  • Табла за въздушен /мачтов/ трафопост;
  • Електромерни табла НН за открит и закрит монтаж тип ТЕМО, ТЕМЗ и ТЕПО;
  • Табла за командване на улично осветление;
  • Индустриални разпределителни табла и табла за обществени сгради;
  • Кабелни шкафове и разпределителни касети;
  • Всякакъв друг вид табла по готова схема.

 

В таблата се използва апаратура на Schneider, ABB, Siemens и др. според изискванията на клиента.

Таблата се окомплектоват с пълна техническа документация, документи за качество и протоколи от проведени изпитвания.

Фирмата предлага технически консултации и решения съобразно нуждите на клиента.

PDF Технически данни

PDF – Галерия ел. табла